Kilka praktycznych porad

Leasing czy kredyt

LEASING: Korzyści podatkowe - opłata wstępna i raty leasingowe mogą stanowić w całości koszt uzyskania przychodu. Mniej formalności - szybszy proces podpisania umowy, ubezpieczenia i wydania przedmiotu. Dla nowych firm, bez historii finansowej, leasing jest najprostrzym sposobem pozyskania środków trwałych (uproszczone procedury). Leasing nie obciąża bezpośrednio zdolności kredytowej, firmy leasingowe nie umieszczają informacji w BIK. Szersza i najczęściej korzystniejsza oferta ubezpieczenia. Prostota leasingu - brak dodatkowych kosztów (opłat przygotowawczych itp), przejrzystość oferty.

KREDYT: Możliwość wcześniejszej spłaty - kredyt możemy spłacić w każdym momencie ponosząc niewielką opłatę manipulacyjną. W przypadku leasingu umowa musi trwać nie krócej niż 40% okredu amortyzacji przedmiotu (np. samochody osobowe: 24 mies.). Faktura VAT nie jest konieczna - możemy sfinansować pojazd nadyty tytułem umowy KS. Możliwy większy wkład własny - od 0% do 90%, pełna elastyczność w przypadku kredytu.

Przy porównywaniu leasingu i kredytu nie powinniśmy zapominać, o leasingu finansowym, który pod względem podatkowo księgowym jest bardzo zbliżony do kredytu bankowego.

Potrzebne dokumenty

PROCEDURA UPROSZCZONA: dokumenty rejestrowe firmy (CEIDG/KRS, regon), dokumenty identyfikujące przedmiot leasingu (faktura pro forma lub specyfikacja/oferta cenowa), dowód osobisty osoby/osób wnioskującej (osoby fizyczne prowadzące działalność: dowód współmałżonka lub umowa rozdzielności majątkowej)

PROCEDURA STANDARDOWA: zestaw dokumentów z procedury uproszczonej oraz: dokumenty finansowe potwierdzające przychód/wynik finansowy (Dla KPiR: deklaracja PIT36 i PIT B za poprzedni rok, oraz wydruk z KPiR narastająco za rozliczone miesiące z roku bieżącego. Dla pełnej księgowości wydruk z Bilansu i RZiS za ostatni zamknięty okres)

Oferty finansowania

Podstawowym kryterium oceny ofert jest oczywiście koszt. Całkowity koszt w ofercie finansowania nie zawsze zawiera wykup lub jest on płatny w ratach. Warto sprawdzić czy wartość stopy procentowej (najczęściej WIBOR 1M lub 3M) nie jest zaniżona. Jeżeli w opłacie wstępnej zawarte są koszty ubezpieczenia to w takim wypadku rzeczywisty koszt opłaty wstępnej jest niższy.

Sprecyzuj swoje wymagania i oczekuj oferty dostosowanej do tych kryteriów. Najtańsza oferta nie będzie najlepsza gdy zaskoczą Cię dodatkowe opłaty lub inne nieprzewidziane sytuacje. Wybierz rzetelnego, uczciwego doradcę bo współpraca nie kończy się na podpisaniu umowy. Możesz potrzebować porady lub pomocy jeśli pojawią się nieprzewidziane problemy.

Podpisanie umowy

Umowa leasingowa składa się z części głównej, harmonogramu spłat, ogólnych warunków umowy (OWUL) oraz innych dokumentów jak: wniosek, protokół zdawczo-odbiorczy, specyfikacja techniczna przedmiotu itp. Na wstępie warto skontrolować poprawność danych, błąd będzie skutkował np. nieprawidłowo wystawionymi fakturami. Harmonogram opłat należy porównać z ofertą. Jeżeli są różnice - wyjaśniamy je przed podpisaniem umowy. Ważne są Ogólne Warunki Umowy Leasingu (OWUL) oraz sama umowa leasingu. Sprawdzamy m.in. sposób ustalania opłat leasingowych (w oparciu o jaki wskaźnik ustalane są raty jak mogą być zmieniane w kolejnych miesiącach), zasady wcześniejszego rozliczania umowy leasingu oraz możliwość cesji, zasady i obowiązki związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu, obowiązki związane z ubezpieczeniem i zgłaszaniem szkód, Tabelę Opłat i Prowizji (kary umowne, dodatkowe opłaty itp.)

Suma opłat to nie wszystko i nie tylko to powinno przesądzać o wyborze leasingodawcy. Pytaj doradcę o każdy interesujący Cię aspekt. Otrzymasz uczciwą odpowiedź i unikniesz rozczarowań.

Cesja Umowy

Umowę leasingu można zakończyć wcześniej, przy zachowaniu wymaganego przepisami minimalnego okresu jej trwania. Istnieje również możliwość przejęcia leasingu przez inny podmiot (cesji). Cesja umowy leasingu jest możliwa jedynie za zgodą leasingodawcy. Wiąże się z nią opłata uwzględniona w Tabeli Opłat i Prowizji leasingodawcy. Nowy leasingobiorca musi również spełnić wymagania stawiane przez leasingodawcę. Musi przedstawić odpowiednie dokumenty i wykazać zdolność kredytową. Umowa leasingu po przejęciu musi zachować wymagany przepisami minimalny okres jej trwania.

Wykup przedmiotu

Jest kilka możliwości terminowego zakończenia umowy leasingu. Leasingobiorca może wykupić przedmiot za kwotę ustaloną w umowie. Można również przedłużyć umowę na kolejny okres poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. Leasingobiorca może zrezygnować z wykupu i zwrócić przedmiot. Osoba trzecia może wykupić przedmiot leasingu, tylko po aktualnej wartości rynkowej.

Ubezpieczenie i szkody

Przedmiot leasingu musi być ubezpieczony. W przypadku pojazdów jest to ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NW. Dla innych przedmiotów są odpowiednie ubezpieczenia od kradzieży, zniczszenia itd. Przed zawarciem umowy leasingu należy wybrać ubezpieczyciela i sposób płatności za polisę. Najczęściej wybierany wariant to skorzystanie z pakietu proponowanego przez firmę leasingową. Daje to możliwość wliczenia ubezpieczenia w raty leasingowe, a ewentualna szkoda nie powoduje utraty zniżek. Jeśli leasingobiorca otrzymał atrakcyjniejsze warunki ubezpieczenia - ma możliwość zawarcia polisy we własnym zakresie. Jednak taka polisa musi zostać zaakceptowana przez leasingodawcę i może wiązać się z dodatkową opłatą. Szkody częściowe powstałe w trakcie umowy są najczęściej likwidowane przez leasingobiorcę na podstawie upoważnienia od firmy leasingowej. Szkoda całkowita powoduje zakończenie i konieczność rozliczenia umowy. Zdyskontowana suma pozostałych zobowiązań i kwota uzyskana z odszkodowania stanowią podstawę rozliczenia.

Leasing uproszczony

Leasing w procedurze uproszczonej umożliwia szybkie przeprowadzenie transakcji bez formalności i długotrwałej analizy wniosku. Decyzja o finansowaniu jest podejmowana na podstawie dokumentów rejestrowych firmy i dowodu tożsamości Wnioskodawcy. Nie wymagamy żadnych dokumentów finansowych ani zaświadczeń z ZUS i US.
Analiza wniosku zajmuje do kilku godzin, a wszystkie formalności można zakończyć w ciągu 2-3 dni.
Leasingiem uproszczonym finansujemy przedmioty nowe i używane, środki transportu, maszyny i urządzenia, komputery, oprogramowanie.

  • wpłata początkowa od 1%
  • okres finansowania do 84 miesięcy
  • ubezpieczenie wliczone w raty
  • leasing dla nowych firm
  • oferta dla firm z przejściowymi kłopotami w BIK

leasing all in2
pozyczka2
zamow oferte3
zamow kontakt2
leasing czy kredyt2