Leasing

Zalety Leasingu

  • Prosta procedura, krótki czas realizacji w porównaniu z kredytem.
  • Niewielkie zaangażowanie kapitału własnego.
  • Raty leasingowe zastępują wysoki koszt nabycia środka trwałego.
  • Zmniejszenie obciążeń podatkowych.
  • Leasing operacyjny nie narusza zdolności kredytowej.
  • Poprawa płynności finansowej, możliwość realizacji dodatkowych inwestycji.
  • Korzystne warunki ubezpieczenia przedmiotu.
  • Możliwość finansowania nowych firm, od początku działalności.

W polskim prawie umowa leasingu jest regulowana przed Kodeks Cywilny w art. 709. Na podstawie umowy leasingu, leasingodawca przekazuje leasingobiorcy przedmiot leasingu na określony w umowie okres w zamian za ustalone, terminowe raty leasingowe. Po zakończeniu umowy, leasingobiorca ma możliwość nabycia przedmiotu leasingu za ustaloną w umowie cenę wykupu.

LEASING OPERACYJNY: Kosztem uzyskania przychodu są dla leasingobiorcy wszystkie opłaty leasingowe. W czasie trwania umowy przedmiot leasingu pozostaje własnością leasingodawcy. Okres umowy nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu. Wykup określony w umowie przysługuje tylko leasingobiorcy.

LEASING FINANSOWY: Kosztem uzyskania przychodu są dla leasingobiorcy odpisy amortyzacyjne oraz część odsetkowa raty leasingowej. Umowa zawarta jest na czas określony, ale nie ma określonego minimalnego okresu zawarcia. W leasingu finansowym leasingobiorca staje się właścicielem przedmiotu wraz z zapłaceniem ostatniej raty leasingowej. Leasingobiorca ma możliwość jednorazowej amortyzacji oraz rozłożenia płatności Vat na okres trwania umowy.

LEASING ZWROTNY: Leasingobiorca sprzedaje leasingodawcy własny środek trwały (przedmiot leasingu) za gotówkę, a następnie korzysta z niego na podstawie umowy leasingu (operacyjnego lub finansowego), pozyskując w ten sposób kapitał.

leasing all in2
pozyczka2
zamow oferte3
zamow kontakt2
leasing czy kredyt2